Vedtægter

§1

Navn

1: Foreningens navn er ErhvervsKvinder. Retten til at anvende navnet ”ErhvervsKvinder” er betinget af, at lokalforeningen har de af hovedbestyrelsen godkendte vedtægter, der skal være enslydende for alle lokalforeninger af ”ErhvervsKvinder”.

Etablering af lokalforening

2: Etablering af en lokalforening sker i overensstemmelse med hovedbestyrelsens fastsatte regler herom (se forretningsorden for hovedbestyrelsen).

Hjemsted

3: Foreningens hjemsted er (by eller område).

4: Foreningens hjemsted (område) er tilladt, når området er geografisk afgrænset (f.eks. Fyn). I tilfælde af etablering af en ny forening i området, skal foreningerne benytte by som hjemsted.

  
§2

Formål                          

1:  Erhvervskvinder i Danmark – et stærkt netværk, der vil

 • skabe faglige og sociale netværk,
 • motivere kvinder til karriereudvikling og synliggørelse,
 • fremme relationer og gensidig vækst mellem kvinder nationalt og globalt,
 • søge indflydelse i den offentlige debat.

Foreningen er neutral i religiøse og partipolitiske anliggender.

2:    Foreningen består af lokalforeninger, som samarbejder på landsplan gennem en hovedbestyrelse.

 

§3

Medlemskab

1:   Foreningen optager erhvervs- og samfundsaktive kvinder, der gennem aktivt medlemskab vil tilslutte sig foreningens formål. Der tilstræbes en alsidig medlemskreds.

Anmodning om medlemskab rettes til en lokalforenings bestyrelse. Den enkelte lokalforening kan begrænse antallet af medlemmer.

Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling.

Såfremt indmeldelse sker i løbet af et kalenderår, fastsætter lokalbestyrelsen det opkrævede kontingents størrelse.

Ved kontingent restance udover 1. marts kan medlemskab slettes.

2:    Udmeldelse sker skriftligt til formanden senest den 1. december. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

Et medlem, der handler i strid med foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen, såfremt bestyrelsen er fuldt enige herom.

Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på en general forsamling såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

3:    Overførsel af medlemmer sker til årsskiftet. Som medlem kan man deltage i andre foreningers møder til medlemspris.

 

§4

Foreningens organisation

1:   Foreningen ErhvervsKvinder er sammensat af følgende organer:

 • Hovedbestyrelsen - HB (øverste myndighed)
 • Forretningskomiteen - FK (stabsfunktion til HB)
 • Lokalforeninger

Valg, sammensætning og kompetence er fastlagt i de følgende bestemmelser.

Formanden for senest afviklede HB møde har formands-mandatet på landsplan frem til næste HB møde og har pligt til at sikre at vedtægter og forretningsorden overholdes.

   
§5

Hovedbestyrelse

1:    Hovedbestyrelsen fastsætter og godkender den til enhver tid gældende forretningsorden for HB.

Hovedbestyrelsen godkender den af Forretningskomiteen foreslåede overordnede vision og strategi for Foreningen ErhvervsKvinder og arbejder for foreningens formål.

HB skal drøfte og behandle de af FK forelagte konkrete eller generelle spørgsmål og forslag samt vedtage eventuelle henstillinger til FK.

HB skal godkende det af FK udarbejdede budget og regnskab (kalenderår = regnskabsår). HB hæfter ikke for FKs dispositioner ud over det godkendte budget.

HB kan nedsætte underudvalg og ad hoc grupper, som har sin egen økonomi indenfor det allerede godkendte budget.

2:    Hovedbestyrelsen afholder min. 2 møder årligt (forår og efterår) med følgende dagsorden:

 1.   Præsentation af deltagerne bordet rundt
 2.   Godkendelse af dagsordenen
 3.   Opfølgning på referat fra sidste møde
 4.   Godkendelse af revideret regnskab fra FK (forår)
 5.   Nyt fra Forretningskomiteen
 6.   Nyt fra udvalg
 7.   Indkomne forslag
 8.   Valg af FK (kun forår)
 9.   Valg af intern revisor siddende i ét år (kun efterår)
 10.   Kort nyt fra lokalforeninger – idéer og gensidig inspiration
 11.   Eventuelt
 12.   Næste møde

 Lokalforeningernes formænd samt et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at deltage i hovedbestyrelsens møder. Hver lokalforening har kun én stemme.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når min. 2/3 af lokalforeningerne er repræsenteret. Der kan stemmes ved fremmøde.

Generelle beslutninger – gældende på landsplan – træffes i hovedbestyrelsen, når 2/3 af hovedbestyrelsen er enige herom. Vedtagne beslutninger er bindende for lokalforeningerne.
Væsentlige beslutninger som f.eks. vedtægtsændringer og eksklusion af lokalforeninger, kræver fuld enighed (dog har den lokalforening, som kan blive ekskluderet ikke stemmeret).
 

Såfremt der ved 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder ikke er opnået fuld enighed omkring en væsentlig beslutning (gælder ikke eksklusioner), kan der såfremt 2/3 af hovedbestyrelsen stemmer herfor iværksættes en urafstemning blandt medlemmerne på landsplan. Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget, og mindst en tredjedel af alle medlemmer deltager i urafstemningen, er forslaget vedtaget.

Indkaldelse til urafstemning med angivelse af ”problemstilling” skal ske med 14 dages varsel og urafstemningen skal være gennemført senest 4 uger efter, at der er anmodet herom. Indkaldelse sker i overensstemmelse med retningslinierne i §8.

Der føres protokol over hovedbestyrelsens møder og referat sendes til lokalforeningernes formænd senest 2 uger efter afholdt møde.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde udsendes af den lokalforening, der afholder mødet, senest 4 uger før mødets afholdelse. Formanden for den pågældende lokalforening overtager det landsdækkende ordstyrer-hverv når indkaldelsen er udsendt. (Jævnfør den løbende opdaterede liste over afvikling af HB møder).

Forslag, der ønskes behandlet på næstfølgende hovedbestyrelsesmøde, indsendes gennem de enkelte lokalforeningers formænd til formanden for den forening, der afholder mødet. Indsendelse skal ske senest 3 uger før mødets afholdelse og forslagene skal herefter snarest (dog senest 2 uger før) udsendes til de øvrige formænd.

Dato for hovedbestyrelsesmøder bekendtgøres overfor medlemmerne senest 4 uger før mødets afholdelse.

3:    Nye lokalforeninger kan kun etableres såfremt 2/3 af HB (eller af formændede såfremt det sker via et telefonmøde) er enige herom.

En lokalforening har ret til at udmelde sig af samarbejdet med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved udmeldelse forpligter foreningen sig til at ændre navn, såfremt foreningen ikke opløses.

Den udmeldende lokalforening er forpligtet til at betale lokalforeningens andel af fællesudgifter eller andre forpligtelser, hvorom der er sket godkendelse på udmeldingstidspunktet.

Ved udmeldelse sker der ikke tilbagebetaling af forenings- eller medlemsbidrag.

 
§6

Forretningskomiteen

1:    På Hovedbestyrelsesmøderne vælger HB en Forretningskomite på 3-5 medlemmer, som har til opgave at fremme tiltag for Foreningen ErhvervsKvinder jævnfør vedtaget strategi og handlingsplaner, samt komme med forslag til videreudvikling af disse.  

Blandt FKs medlemmer udpeger FK, umiddelbart efter det årlige valg, en formand, en talskvinde og en kasserer (der kan være sammenfald med talskvinden).

Medlemmerne af FK vælges for 2 år af gangen, således at cirka halvdelen er på valg hvert år. Dette for at sikre kontinuitet. Genvalg kan finde sted. Valget sker på forårets HB møde.

2:    FK udarbejder budget og årsrapport til HBs godkendelse. FK kan ikke optage lån på foreningens vegne eller pantsætte eventuelle værdier. FK kan ikke disponere ud over de af HB tildelte midler.

FK kan fungere som sparringspartner for lokalforeningerne i forbindelse med afholdelse af HB møder og landskonference, såfremt dette efterspørges af lokalforeningerne.

Der er mulighed for at FK kan nedsætte underudvalg og ad hoc grupper, som har deres egen økonomi indenfor det allerede godkendte budget. FK kan vælge blandt alle medlemmer af foreningen, til deltagelse i disse. Det kan eksempelvis være, hvis FK har brug for et medlem med særlig kompetence i forbindelse med arbejdet med en mærkesag, strategi, markedsføring eller andet.

3:    Den valgte talskvinde repræsenterer Foreningen ErhvervsKvinder udadtil. Det er talskvinden, der foretager formidling af foreningens vision og mærkesager, hvilket blandt andet sker gennem kontakt med pressen. Al national kontakt med pressen skal gå gennem talskvinden. De lokale formænd/presseansvarlige har ret til at udtale sig om lokale forhold (også i landsdækkende medier).

4:    FK afholder møder efter behov. Formanden indkalder til møderne. Omkostningerne i forbindelse med afholdelse af FK møder dækkes af det af HB bevilligede budget til møder og skal holdes på et minimum.

 
§7

Landskonference

1:   Afholdelse og planlægning af landskonference går på skift mellem de enkelte lokalforeninger efter den af HB udarbejdede liste. Den enkelte lokalforening kan ikke unddrage sig afholdelse. Der afholdes landskonference hvert andet år. Datoen er den første lørdag i lige år.

Lokalforeningen fastlægger selv program samt evt. tema.

2:    Annoncering af landskonferencen skal ske minimum 6 mdr. før afvikling ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, evt. via almindelig eller elektronisk post eller via hjemmesiden.

3:    Omkostninger til landskonferencen afholdes af den lokalforening, der afholder landskonferencen. Det er således op til den enkelte forening at rejse midler til afholdelse af landskonferencen. Dette kan blandt andet ske via deltagerbetaling. Hvis lokalforeningen ved sponsorbidrag o.s.v. opnår overskud, tilgår dette den pågældende lokalforening.

4:    Årets Erhvervskvinde vælges suverænt af den arrangerende forening efter input fra samtlige medlemmer. Alle foreninger bidrager til betaling af prisen.

 
§8

Generalforsamling i lokalforening

1:    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Kun medlemmer er stemmeberettigede. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden og eventuelle forslag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Udsendelse sker via almindelig eller elektronisk post. 

2:    Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning, herunder referat fra hovedbestyrelsesmøder
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende regnskabsår
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (dette punkt kan udelades, hvis den enkelte lokalforening ønsker at vælge formanden i forbindelse med, at den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen) 
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af min. 2 suppleanter
 11. Valg af 1 revisor og min. 1 suppleant for denne
 12. Eventuelt

3:    Afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere et andet medlem.

Valg og beslutninger på generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer kan kun fremsættes til afstemning på generalforsamling, når disse er vedtaget i hovedbestyrelsen med fuld enighed.

Vedtægtsændringer er kun gyldige, når 2/3 af lokalforeningernes generalforsamlinger har vedtaget vedtægtsændringen.

4:    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt eller på skriftlig anmodning fra mindst 50% af lokalforeningens medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med 14 dages varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er anmodet herom. Indkaldelse sker i overensstemmelse med retningslinierne i denne paragraf.

5:    Alle vælges for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted (dog bør der sikres kontinuitet, så kun halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år).

 
§9

Bestyrelse for lokalforening

1:    Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer og med formand, hvis denne ikke er valgt på generalforsamlingen.

2:    Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Der holdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan antage sekretariatshjælp og udgifterne afholdes af lokalforeningen.

 
§10

Tegning

Lokalforeninger tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller kasserer. Ved væsentligt dispositioner, som f.eks. optagelse af lån, pantsætning, køb eller salg af fast ejendom, tegnes foreningen dog af hele bestyrelsen. For lokalforeningens forpligtigelser hæfter kun lokalforeningens formue.

 
§11

Regnskab / revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.

 
§12

Opløsning

Til Lokalforeningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Såfremt 1/3 af de repræsenterede medlemmer ønsker det, foretages afstemninger skriftligt.

Ved en lokalforenings ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af lokalforeningens midler, der enten overdrages til de øvrige lokalforeninger eller anvendes til fremme af foreningens formål i h.t. §2.

 
§13

Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 1. april 2013 og træder i stedet for de hidtil gældende vedtægter for Foreningen af Erhvervskvinder.