Netværksgrupper

Formålet med netværksgrupper

Netværksgrupper under Erhvervskvinder Esbjerg har til formål at udvikle sig gennem ny viden og erfaringsudveksling og sparring på de faglige og personlige udfordringer, der er forbundet med det, at være erhvervskvind i Esbjerg og omegn.

Deltagere

I netværksgrupperne kan deltage alle medlemmer af ErhvervsKvinder Esbjerg.

En netværksgruppe sammensættes ud fra et fælles interessefelt og bør udgøre et engageret og professionelt forum med passende størrelse og er af bestyrelsen fastsat til mellem 3 - 12 aktive deltagere. Deltagerne bør have tilknytning til eller arbejder indenfor netværksgruppens interesseområde. 

Når max. deltagerantallet er nået i en netværksgruppe, kan der opstartes en ny netværksgruppe med samme individuelle formål. Ved opstart af ny netværksgruppe vurderer bestyrelsen i samarbejde med tovholderen for den eksisterende netværksgruppe evt. overflytning af medlemmer for at støtte den nye gruppe i opstarten.

 

Organisering

Netværksgrupper refererer til bestyrelsen for ErhvervsKvinder Esbjerg.Netværksgrupper skal konstituere sig selv med en tovholder. Tovholderen har det overordnede ansvar for at sikre, at de forventelige antal årlige møder afholdes.

Nuværende har vi følgende netværksgrupper

  1. Erhvervskvinder Esbjerg, Off-shore gruppen - Kontaktperson Elisabeth Damm-Bank, e.dammbank@gmail.com
  2. ErhvervsKvinder Esbjerg HR & ledelse - Kontaktperson Betina Lauridsen, bll@dinforsyning.dk
  3. ErhvervsKvinder Esbjerg Selvstændig - Kontaktperson Helle Føns, helle@fons.dk
  4. Erhvervskvinder Esbjerg Personlig branding og netværk - Kontaktperson, Majbrit Lind Bech, mabe@sparkron.dk
  5. ErhvervsKvinder Esbjerg Web + SoMe - Kontaktperson Heidi Birkler hbb@easv.dk

Hvis du har lyst til at deltage i en af nævnte grupper, kontakter du blot tovholderen.

Ved opstart skal den enkelte netværksgruppe definere, hvilke retningslinjer, der er gældende for den enkelte gruppe i forhold til formål, emneområder og krav til gruppens deltagere i forhold til job og/eller kompetenceområder. 

Emneområder for netværksgruppen

Der henstilles til, at der tages udgangspunkt i ErhvervsKvinder Esbjergs overordnede strategi, og  forskellige emner af fælles interesse kan tages op i Netværksgruppen.

Tovholderen er ansvarlig for at udarbejde en plan for netværkets aktiviteter, som afstemmes med bestyrelsen i forhold til den overordnede aktivitetsplan, der er udarbejdet af bestyrelsen.

Minimum et gang per år informere netværksgruppens om netværket.

Vidensdeling

Netværksgruppen giver 1 gang årligt et resumé af årets aktiviteter til de øvrige medlemmer af ErhvervsKvinder Esbjerg på et af de ordinære medlemsmøder. Det forventes, at det er tovholderen fra den respektive netværksgruppe, der er ansvarlig for fremlæggelsen. Fremlæggelsen skal udover et ganske kort indlæg om årets aktiviteter indeholde information om netværkets medlemmer.

Mødestruktur

Mødestrukturen varierer i netværksgrupperne, og er mellem 4-8 møder årligt og sikrer fremdrift i netværksgrupperne

Tovholderen skal sikre, at der sendes mødeindkaldelser ud forud for netværksmødet og informere også om tid og sted til netværksgruppe. Netværksgruppen medvirker til, at det aftalte program er i fokus på netværksmøderne. 

 Hvorfor netværksgrupper?

  • For at udvide dit personlige netværk 
  • For at opnå en fælles kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og vidensdeling
  • For at styrke dit tilhørsforhold til Esbjerg Erhvervskvinder