Program:

17.30 - 18.45: Generalforsamling
18.45 - 20.00: Spisning
20.00 - 21.15: Spændende oplæg om at være kvinde og skabe en karriere indenfor politik v/Anne Honoré Østergaard, Byrådsmedlem og Folketingskandidat
21.15 - 21.30: Tak for i aften

Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Tina Fredensborg)

 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning v. formand Mariann Bach Jepsen

 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v. kasserer Charlotte Balling

 5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende regnskabsår v. kasserer Charlotte Balling

 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (bestyrelsen foreslår uændret 2.800 kr.)

 7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Marianne Vagn Pedersen (næstformand, genopstiller), Charlotte Balling (kasserer, genopstiller ikke)  Endvidere ønsker Line Boel at udtræde af bestyrelsen.                                             
  Alle betalende medlemmer, som møder op til generalforsamlingen, kan stille op på dagen ud fra princippet ”fra gulvet”. Alle der stiller op skal være klar til at motivere eget kandidatur for forsamlingen inden valghandlingen, som styres af dirigenten. 

 8. Valg af min. 2 suppleanter til bestyrelsen (Line Boel opstiller)

 9. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår uændret Bente Bøge ) og 1. revisorsuppleant (bestyrelsen foreslår uændret Britta Mikkelsen)

 10. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

 11. Evt. 

  Jf. vedtægterne afholdes den ordinære generalforsamling inden udgangen af marts måned og kun medlemmer er stemmeberettigede.

  Indkaldelse sker jf. krav om minimum 4 ugers varsel.

Praktisk info:

Dato: Mandag d. 4. marts 2019 kl.: 17.30

Sted: Skydepavillionen, , Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg

Tilmeldingsfrist: torsdag d. 28. februar 2019

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, husk at melde afbud

Kontakt: Dorthe Thrane Carlsen